SDH radvanice

SDH RADVANICE

+(420) 777880912
Radvanice 13, 542 12, Radvanice  
Vítejte
na stránkách SDH Radvanice

Zprávy a sdělení

Stanovy

Stanovy sboru dobrovolných hasičů Radvanice (platné od 2015)

Název, sídlo a obvod působnosti

Název organizace: Sbor dobrovolných hasičů Radvanice
Sídlo: Radvanice 160, PSČ 542 12
Působnost: katastrální území obce Radvanice a její přidružených částí - Slavětín, Paseka, Studénka

Náplň činnosti

Sbor dobrovolných hasičů obce Radvanice (dále jen SDH Radvanice) je sdružením občanů, působících na úseku požární ochrany. Je právnickou osobou podle zákona č. 83 / 1990., o sdružování občanů. Na základě § 75 zákona č. 133/1985 Sb., O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění pozdějších předpisů, pomáhá obci Radvanice při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že

a] připravuje členy k činnosti v JSDH obce Radvanice,
b] spolupracuje při zabezpečování činnosti JSDH obce,
c] se podílí na preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany,
d] se podílí na zpracování dokumentace požární ochrany obce,
e] se podílí na plnění úkolů při přípravě požární ochrany obce pro brannou pohotovost státu
f] se v případě vyhlášení stupňů povodňové aktivity členové zapojí zejména do skupin hlídkové služby,
g] připravuje mladé hasiče pro činnost v SDH a JSDH obce,
h] se podílí na kulturním životě města zejména organizováním kulturně-společenských akcí s propagací požární ochrany.

Členství a jeho vznik

Členství v SDH obce Radvanice je dobrovolné. Členem se může stát každý občan České republiky po dovršení 3. roku věku, který souhlasí se stanovami SDH a zaváže se, že se bude aktivně podílet při činnostech sboru. Zájemce(do 15 let zákonný zástupce) o členství podá písemnou žádost o přijetí za člena SDH obce výboru organizace. Na nejbližší členské schůzi se rozhodne hlasováním o přijetí žadatele do SDH obce Radvanice.

Členský poplatek na jeden rok je stanoven na 200 Kč se splatností na Výroční valné hromadě.

Členský poplatek je snížen o 50 % osobám mladších 18-ti let.

Člen, který se již nemůže aktivně podílet na plnění poslání SDH obce (zejména ze zdravotních důvodů, s ohledem na věk člena, ale i z jiného důvodu) se stává čestným členem.

O této skutečnosti rozhodne výbor SDH. Čestným členem se taktéž může stát fyzická osoba, která výraznou měrou podporuje chod sboru (sponzor atd.). O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze na návrh výboru.

Do celkové doby členství v organizaci se započítává i členství v předchozích sdruženích občanů, působících na úseku požární ochrany.

Zánik členství

Členství zaniká úmrtím, vystoupením nebo vyloučením člena.
Vystoupení je třeba písemně oznámit výboru sboru.
Vyloučen může být člen za jednání proti zájmům sboru, nebo spáchal-li trestný čin z pohnutek nízkých a nečestných a byl za tento čin pravomocně odsouzen.
Vyloučen by měl být též člen, který opakovaně hrubě poruší členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo nezaplatí členský poplatek. O vyloučení rozhodne výbor SDH prostou většinou a skutečnost dá na vědomí členské schůzi. Vyloučení se oznámí členovi písemně s udáním důvodu.

Práva člena

Členové jsou si v právech rovni.
Členové mají právo:
a] zúčastňovat se při činnostech pořádaných SDH ,
b] zúčastňovat se projednávání všech otázek SDH na schůzích,
c] volit a být volen do výboru organizace,
d] požadovat zprávy o činnosti a hospodaření,
e] nosit stejnokroj včetně odznaků a vyznamenání,

Povinnosti člena

Členové mají povinnosti:
a] dodržovat stanovy SDH obce Radvanice,
b] plnit úkoly uložené výborem organizace a odpovědně vykonávat svěřené funkce,
c] aktivně se zúčastňovat při činnostech sboru,
d] hospodárně zacházet se svěřenými prostředky a majetkem SDH,
e] propagovat mezi spoluobčany požární ochranu a získávat další občany pro členství v SDH obce Radvanice

Kázeňská opatření

Každý člen SDH obce Radvanice se podrobuje dobrovolné kázni v plnění osobních úkolů a případných funkcí. Chrání čest a dobré jméno SDH obce Radvanice.
Chování člena, které je v rozporu se stanovami SDH a dobrými mravy se trestá:
a] pokáráním a uložením důtky
b] odvoláním z funkce
c] vyloučením ze sboru
O uložení disciplinárního opatření rozhoduje výbor sboru.
Člen má právo odvolat se k členské schůzi do jednoho měsíce ode dne doručení písemného rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření.

Orgány SDH obce Radvanice

Orgány SDH obce Radvanice jsou:
- výbor
- členské schůze
- výroční členská schůze
- revizní komise

Výbor

Zprávu SDH obstarává a za jeho činnost odpovídá výbor. Řídí veškerou jeho činnost, svolává Výroční členskou schůzi a členské schůze, provádí a zajišťuje jejich usnesení a hospodaří se svěřeným jměním SDH.

Je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

Výbor tvoří 11 členů SDH - starosta, náměstek starosty, velitel SDH a JSDH, zástupce velitele, velitel strojníků, hospodář, 2 vedoucí mládeže, jednatel, preventista a kronikář. Výbor se schází příležitostně nejméně jednou za měsíc.

Výbor je kontrolován Valnou hromadou, která může odvolat z funkce člena Výboru, který se neosvědčil a nahradit jej členem novým.

Na návrh výboru rozhoduje Valná hromada o přijetí nových členů. Usnáší se prostou většinou hlasů přítomných členů.

Náplň funkcí

Starosta SDH

• Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi.
• Podepisuje písemnosti SDH.
• rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru
• připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí
• vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
• odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
• správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi. Vede jeho inventarizaci.
• o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru
• v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v náležitostech, které jim svěří
• zodpovídá za informovanost členské základny SDH

Náměstek starosty

• pomáhá starostovi SDH zejména při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH,valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení
• při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH
• při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany
• zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří

Jednatel

• přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol
• o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
• ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu
• podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valnéhromady SDH
• provádí zápisy ze schůzí
• odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)
• ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH

Velitel SDH

• v případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem jednotky SDH, jmenovaným Obecním úřadem
• řídí odbornou přípravu členů jednotky SDH a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných
• odpovídá za dodržování ustanovení zákonných a na ně navazujících předpisů vztahujících se k činnosti jednotky
• odpovídá za naplnění stavu jednotky a vytvoření potřebných záloh
• odpovídá za připravenost jednotky a hasební techniky, za její provoz, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, za udržování svěřené i vlastní techniky
• odpovídá za součinnost s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů
• vede dokumentaci o školení a výcviku, získávání odborností členy jednotky i SDH, činnosti jednotky, zásazích
• zpracovává zprávy pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu

Velitel JSDH - jmenovaný obecním úřadem

• Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.
• řídí činnost jednotky požární ochrany v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany
• organizuje odbornou přípravu členů podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku
• vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem
• kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových
• zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří
• zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Zástupce velitele

• spolupodílí se po splnění odborné způsobilosti na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH
• spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje
• podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva
• v době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří

Strojník

• zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
• sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
• vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
• vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů - strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
• zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS Trutnov včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Vedoucí mládeže

• Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu
• řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže
• provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu
• organizuje a řídí jeho činnost
• tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru
• zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů SDH
• úzce spolupracuje s vedením školy
• snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů

Kronikář

• zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky
• do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru
• kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.
• spolupracuje s Okresním archivem v Trutnově

Hospodář

• odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví
• vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci veškerého majetku SDH
• finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH
• provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH
• veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizní komisi

Preventista

Na úseku prevence:

Zaměřuje svou činnost na preventivně výchovnou činnost kde provádí :
• zvyšuje svou odbornou kvalifikaci a získává odbornost Preventista III nebo Preventista II, případně Preventista I
• sleduje právní předpisy na úseku požární ochrany a zúčastňuje se odborné přípravy organizované odbornou radou prevence OSH nebo KSH
• získané zkušenosti uplatňuje v praxi
• v obci popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích ( místní rozhlas, místní tisk)
• provádí přednášky pro školní mládež či předškolní mládež
• spolupracuje s referentem mládeže a mladé hasiče seznamuje se základy požární prevence
• působí v obci jako konzultant v otázkách požární bezpečnosti pro ostatní občany – poskytuje pomoc při ochraně majetku před požáry
• může pomáhat při získání odbornosti Preventista I ( odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany) podnikatelům v obci v zabezpečování plnění zákonných povinností; tuto činnost lze provádět i za úplatu jako přijem do poklady SDH
• spolupracuje s obecním úřadem při plnění úkolů obce uložených obci právními předpisy na úseku požární ochrany
• pomáhá tvořit obecně závazné vyhlášky obce, které je obec oprávněna vydávat na úseku požární ochrany
• může plnit pro obec funkci preventisty požární ochrany ( viz vyhláška o požární prevenci)
• může pro obec provádět kontrolu zdrojů požární vody, ohlašoven požárů apod.
• odpovídá výboru SDH za plnění úkolů na úseku požární prevence

Na úseku ochrany obyvatelstva:

• pomáhá plnit obecnímu úřadu úkoly obce dané právními předpisy
• spolupracuje na tvorbě havarijního či krizového plánu obce - pokud se jedná o " určenou obec "
• na základě analýzy možností ohrožení v obci pomáhá při zřizování Zařízení civilní ochrany, pomáhá se zabezpečením personálu pro toto zařízení a případně provádí i jeho odbornou přípravu
• může spolupracovat s obecním úřadem při kontrole krytů civilní ochrany
• spolupracuje s obecním úřadem při organizaci systému varování obyvatelstva
• spolupracuje s obecním úřadem i při provádění osvěty mezi ostatními obyvateli
• na požádání případně pomáhá pedagogům při přípravě na vyučovací hodiny týkající ochrany obyvatelstva - zejména při potřebách praktických ukázek
• může při určení starostou obce být členem bezpečnostní rady obce či krizového štábu

Členské schůze

Členské schůze jsou svolávány výborem podle potřeby 1x měsíčně, nebo žádá-li o to nejméně polovina členů sboru. Členská schůze rozhoduje o běžných záležitostech, vyjímajíc ty, o kterých přísluší jednat výroční členské schůzi nebo výboru.

Výroční valná hromada

Výroční členská schůze SDH obce Radvanice se koná pravidelně jednou do roka.
Svolává ji výbor alespoň 14 dnů předem. Výroční členská schůze má tyto úkoly:
a ] projednat a schvalovat výroční zprávu výboru, zprávu o hospodaření, a zprávu revizní komise
b] jednat o plánu práce na příští rok,
c] jednou za 4 roky volit členy výboru a tři členy revizní komise,
Výroční členskou schůzi řídí statutární zástupce organizace, nebo pověřený člen výboru.
Je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina členů sboru a usnáší se prostou většinou hlasů.
Na Výroční členskou schůzi musí být pozván starosta obce, popřípadě jím pověřený zástupce.

Revizní komise

Výroční členská schůze volí jednou za čtyři roky 3 členy revizní komise. Vždy jeden je předsedou této komise. Revizoři kontrolují hospodaření sboru. O výsledcích své kontroly podávají na výroční členské schůzi písemnou zprávu.
• Revizní komise SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů.Komise musí být alespoň tříčlenná.
• komise je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru
• zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů
• dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti
• nahlíží do všech písemností orgánu sboru
• dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru
• musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru
• 1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků

Prapor, znak, stejnokroj, funkční označení

SDH obce Radvanice má právo používat svůj prapor.
Znak na čepici vycházkového stejnokroje je znak SH ČMS s děleným státním znakem na zlatavé podložce.
Členové sboru mají právo nosit při slavnostních příležitostech vycházkový stejnokroj.
Členové SDH Radvanice a JSDH Radvanice nosí na slavnostních a pracovních stejnokrojích funkční označení shodné s funkčním označením členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
Čestnému členu přísluší nosit na vycházkovém stejnokroji označení nejvyšší dosažené funkce v době činného členství.

Oddíl mladých hasičů

SDH obce Radvanice sdružuje děti a mládež od 3 do 18-ti let oddíle mladých hasičů.
Hlavní náplní při práci s dětmi a dorostem je vytvořit u nich kladný přístup k požární ochraně především, ale také vztah k přírodě a v neposlední řadě ke svornosti a jednotě.
Zájemci se po přijetí do oddílu řídí programovým plánem, který zpracovává vedoucí oddílu a schvaluje výbor sboru. Tento mimo jiné obsahuje:
- druhy požárního nebezpečí, jednoduché hasební prostředky,
- požární technika, základní druhy požární techniky,
- požární taktika, technický výcvik, požární sport,
- pořadové a tělesné cvičení,
- přírodopisné učení, chování k přírodě a pobyt v ní.

Členský průkaz

Členský průkaz je majetkem SDH a každý člen je povinen ho pečlivě opatrovat a při vystoupení nebo vyloučení jej sboru vrátit.
Případnou ztrátu průkazu je povinen člen ihned ohlásit výboru SDH, který učiní další opatření proti jeho zneužití.

Majetek a hospodaření sboru

Majetek sboru slouží k všestrannému rozvoji a zabezpečení jeho činnosti. Tvoří jej hmotné a finanční prostředky získané z dotací a subvencí, výnosů z kulturních a společenských akcí, z vlastní hospodářské činnosti a darů od občanů nebo jiných organizací (podnikatelů).
Čerpání financí se řídí obecně platnými finančními předpisy a zákony. Finanční prostředky a majetek je výhradním vlastnictvím Sboru dobrovolných hasičů v rozsahu své působnosti.
Sbor má zavedené konto v peněžním ústavu. Čerpání financí se řídí platnými předpisy. SDH obce Radvanice je právnickou osobou, vlastní movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky a využívá jich k plnění svých úkolů. V rozsahu své působnosti může nabývat práv a zavazovat se.

Zánik sboru

SDH obce Radvanice zaniká:
- usnese-li se na tom členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů,
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
- pravomocným rozhodnutím MPMR ČR

end faq

Novinky

9.3.2022 19:57

SDH Radvanice 🚒 vás srdečně zve v sobotu 19.3.2022 na Josefovskou zábavu. Věříme, že se nám po dvouleté pauze podaří navázat na tradici. Žluté vstupenky z předprodeje roku 2020 jsou stále v platnosti, jinak budou k zakoupení na místě. Pokud máte zájem o rezervaci stolu, piště na email info@sdhradvanice.eu.

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Odkazy